ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

«ИЛИМ ЖАНА ИННОВАЦИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР»
Илимий маалыматтык журналына макалаларды жасалгалоого коюлган

талаптар

Журналга жарыялоого мурда эч жерде жарыяланбаган, талапка ылайык
тематикадагы, илимий жаңылыктарга ээ жана автордун ɵзүнүн илимий
изилдɵɵлɵрүнүн материалдарын камтыган илимий эмгектер кабыл алынат.
Макалада УДК болушу шарт (жок болгон учурда УДК
маалымдоочусуна ылайык жалпы код кɵрсɵтүлɵт).
Макала жарыялоо үчүн рецензиянын болушу милдетүү шарт.
Макаланын тексти А4 (210×297 мм) форматындагы ак барактын бир
тарабына куюлма же лазердик принтерде 1 түз сызыктуу интервал аркылуу
басылышы зарыл, ташымалдоолордун жайгашуусу– автоматтык түрдө.
Докладдын текстин даярдоодо TimesNewRoman шрифтин колдонгула,
кагаздын форматы А4 (210х297 мм) жактары: жогорку жана тɵмɵнкү
жактары – 25 мм, оң жана сол жактары – 25 мм. (жумушчу талаа 160×247
мм). Абзац – 10 мм. Редактор катары MSWord 2007 (кийинки версияларын)
колдонуу зарыл.
Шрифтин көлөмү: АТАЛЫШЫ баш тамгалар аркылуу 14 – жарым
коюу шрифти менен ташымалданбай жазылат, негизги текст жана Түйүндүү
сɵздɵр – 12бт, аннотация – 10бт, формулалар – 12бт менен жазылат.
Формулалар текстин борборуна, формулалардын номерлери тексттин оң
четине жайгаштырылат.
Тɵмɵнкүлɵргɵ жол берилбейт:
 барактарды номерлɵɵгɵ;
 тексте барактардын ажырымын колдонууга;
 автоматтык түрдɵ ар бир баракта шилтемелерди колдонууга;
 автоматтык ташымалдоолорду колдонууга;
 алыстатылган же тыгыздатылган тамгалар аралык интервалды
колдонууга.
Таблицалар  MS Word редакторунда терилет. Таблицалардын номерлери
жана аталыштары болушу зарыл, алар таблицанын үстүндɵ кɵрсɵтүлүшү
керек.
Графикалык материалдар (сүрɵттɵр, чиймелер, схемалар, сүрɵттɵр)
изилдɵɵнүн материалдарын жалпылоону чагылдырылышы зарыл.
Графикалык материал жогорку сапатта болушу керек, зарыл болгон учурда
басмакана ɵзүнчɵ файлда jpg форматында 300 dpi аз болбогон уруксааты

менен материалдарды талап кылуусу мүмкүн. Графикалык материалдын
аталышы жана номери сүрɵттɵлүштүн алдында кɵрсɵтүлүшү зарыл.
Формулалар жана математикалык символдор  MS Word формулалар
киргизилген редакторду колдонуу менен же болбосо MathType редакторун
колдонуп аткарылышы зарыл.
Таблицалар, графикалык материалдар жана формулалар кɵрсɵтүлгɵн аянттын
сыртына чыкпашы керек.
Түйүндүү (ɵзɵктүү) сɵздɵр (орус жана англис тилдеринде) – милдеттүү жана
5-10 сɵз жана сɵз айкашын камтышы зарыл. Түйүндүү сɵздɵр жана сɵз
айкаштары бири-биринен үтүр аркылуу ажыратылат. Келтирилген түйүндүү
сɵздɵр изилдɵɵнүн предметтик тармагын так чагылдырылышы зарыл.
Аннотация (орус жана англис тилдеринде) – милдеттүү. Аннотациянын
сунушталган орточо кɵлɵмү 500 басма белги, ал макаланын түзүмүн кыскача
чагылдырышы жана маалыматтуу болушу зарыл.
Аннотация так түзүлгөн, кыскача баяндалган болушу керек, жана дагы иште
сунушталган негизги фактылык маалыматтарды камтышы абзел. Автордун
оюн берүүдө бурмалоодон качыш үчүн англис тилине которгондо аталышын,
аннотацияны жана түйүндүү сөздөрдү которгондо электронндук
котормочуларды колдонбоо зарыл.
Аннотация – жазылып жаткан иштин негизги фактылык маалыматтарын
жана жыйынтыктарын камтыган документтин мазмунун кыска, так баяндоо.
Автордук резюменин тексти кыска жана так, экинчи даражадагы
маалыматтардан оолак, формулировкалардын ишенимдүүлүгү менен
айырмаланган болушу керек. Макаланын аталышында камтылган
маалыматтар аннотациянын текстинде кайталанбашы зарыл.
Аннотация (автордук резюме) маалымдоочу инструменттин функциясын
аткарат (китепканалар, реферативдик кызматтар үчүн), окурманга макаланын
толук текстин окуу же окубоо керек экендигин түшүнүүгө жардам берет.
Аннотация түзүмүндө макаланын мазмунунун төмөнкү аспектилери
камтышы абзел: предмети, темасы, иштин максаты; ишти жүргүзүүнүн
методу же методологиясы; иштин жыйынтыктары; жыйынтыкты колодонуу
тармактары; жыйынтыктары.
Аннотациянын текстинде илимий жана техникалык документтердин тилине
мүнөздүү синтакстик конструкцияларды колдонуу, илимий англис тилинде
колдонулбаган татаал грамматикалык конструкциялардан качуу зарыл.
Англис тилиндеги аннотациянын текстинде чет элдик атайын текстер үчүн
мүнөздүү терминологияларды колдонуу керек, жана дагы макаланын
текстиндеги маанилүү сөздөрдү колдонуу керек. Кыскартуулар жана шартуу
белгилер, жалпы колдонулгандардан сырткары (анын ичинде англис

тилиндеги атайын текстерде), өзгөчө учурларда гана колдонулат же алардын
аныктамасын биринчи колдонгондо эле берет.
Белгилей кетиш керек, автордук резюме макаладан көз карандысыз
маалыматтын булагы функциясын аткарууга милдеттендирилген.
Автор тууралуу маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек: фамилиясын,
атын, атасынын атын, аткарган кызматын, окумуштуу даражасын жана
иштеген ордун. Аталган маалымат орус тилинде дагы, англис тилинде дагы
берилиши зарыл.
Адабияттардын тизмеси милдеттүү жана автор тарабынан колдонулган
бардык иштер камтылышы керек. Журналдын редакциясы авторлорду
заманбап маалымат булактары менен иштөөгө чакырат (2 жылдан ашык
эмес), анткени эскирген адабият булактарына шилтеме берүү эл аралык
эксперттердин пикирин жана макалада баяндалган материалдын
актуалдуулугуна карата күмөндүүлүктү жаратат. Адабияттардын тизмеси
жок болгон учурда макаланы eLibrary.ru жана башка сервистерге жүктөгөндө
автоматтык түрдө ийгиликсиз деп белгиленет жана «Аныкталбаган» (UNK)
категориясына туш келет.
Башка басма булактарына жарыяланган өзүнүн иштерине 20% шилтеме
жасоого жол берилет.
Адабияттардын тизмеси алфавиттик тартипте жайгаштырылат. Шилтеме
келтирилген адабияттардын тизмеси төрт бурчтуу кашаага алынышы зарыл
(мисалы: [1, с. 233]).
Колдонулган булактарды адабияттардын тизмесинде туура жазуу, анын
авторлорунун, уюмдарынын, аймагынын, өлкөсүнүн илимий ишмердүүлүгүн
баалоодо цитирленген публикациянын эсепке алынышына түрткү болот.
Макаланын акыркы барагы 75% кем эмес текст менен толукталышы
керек.
Макаланын түзүмдүк элементтери:
1. Докладдын аталышы(орус жана англис тилдеринде).
2. Авторлор тууралуу маалыматтар (орус жана англис тилдеринде)
- автордун фамилиясы,аты,атасынын аты толугу менен;
- уюмдун толук аталышы
- ар бир автордун иштеген жери атооч жөндөмөдө, өлкөсү,
шаары. Эгерде макаланын бардык авторлору бир мекемеде
иштесе ар бир автордун иштеген жерин көрсөтүүнүн
зарылдыгы жок;
- байланыш маалыматы (e-mail)ар бир автор үчүн.
3. Аннотация (орус жана англис тилдеринде)(100-250сөз).

4. Түйүндүү сөздөр(орус жана англис тилдеринде). Түйүндүү сөздөр
жана сөз айкаштары бири-биринен үтүрлүү чекит менен
ажыратылат (5-10сөз).
5. Тематикалык рубрикатор: УДК/ББК же башка китепканалык-
библиографиялык классификациялык жана предметтик индекстери.
6. Докладдын текст (саптар аралык интервал1,5)
-киришүү,
-көйгөйлөрдүн же маселелердин формулировкасы,
-сиздер сунуштаган чечимдер жана анын теориялык негиздемеси,
-практикалык изилдөөлөр жана чечимдер,
-корутунду
Милдеттүү түзүмдүк элементтер коюлатылган шрифт менен берилди.
Калган түзүмдүк элементтер автордун чечими менен киргизилет.
Макаланын көлөмү 5 беттен кем эмес жана 15 беттен ашык болбоосу
керек.
7. Адабияттардын библиографиялык тизмеси (түп нусканын тилинде
болушу керек).

Макаланын материалдарына экспертизанын актысын же аталган
илимдин тармагында иштеген, окумуштуу даражасы бар адистин
рецензиясын тиркеш керек.
Макаланын авторлору жарыялаган материалдарынын
оригиналдуулугуна, объективдүүлүгүнө жана негизделгендигине
жоопкерчилик тартат. Өздөштүрүп алган материалдарды табуу үчүн
макаланы текшерүү милдеттүү.
 Сырткы рецензенттин сунушун берүү;
 «Антиплагиат» редакциясынын басылмасын берүү;
 Өздөштүрүп алуунун жол берилген деңээли 12% дан аштоосу зарыл
(оригиналдуулук 88%дан кем болбоосу зарыл);
 Жалпылоочу макалалар үчүн шилтемелердин минималдык саны–20
илимий булак, иштелмелер үчүн –10 илимий булак;
 Адабияттардын тизмесинде DOI булактын номерине шилтеме берүү
сунушталат.

Макаланы жарыялоонун наркы – 600 сом (5 бетке чейин), андан ашкан
ар бир баракка кошумча төлөм 150 сом.

Кол жазмаларды рецензиялоонун тартиби

1. «Илим жана инновациялык технологиялар» журналынын
редакциясына келип түшкөн макалалар сөзсүз түрдө сырткы
рецензиялоодон өтөт.
2. Автор өзүнүн макаласын «Илим жана инновациялык технологиялар»
журналынын редакциясына сайтта жарыяланган “Макаланын кол
жазмасын жасалгалоонун талаптары” авторлор үчүн маалыматтардын
талаптарына ылайык жөнөтөт.
3. Редакцияга түшкөн макалага каттоо номери ыйгарылат.
4. Жооптуу катчы 3 күндүн ичинде авторлорго макаланы алгандыгы
тууралуу кабарлайт.
5. Жооптуу катчы макаланын журналдын профилине, жасалгалоонун
талаптарына ылайыктыгын аныктайт. Бул шарттарга туура келбеген
материалдар авторлорго кол жазмаларды кабыл алуудан баш
тарткандыгынын себебин көрсөтүү менен кайтарат. Бул шарттарды
канааттандырган материалдар «Илим жана инновациялык
технологиялар» журналынын реджамаатынын бир мүчөсүнө
предметтик профили боюнча рецензиялоого жөнөтүлөт.
6. Төмөнкү учурларда рецензияланбайт:
- КР Улуттук Илимдер Академиясынын академиктеринин жана мүчө-
корреспонденттеринин макалалары, эгерде академик же мүчө-
корреспондент — жалгыз же макаланын биринчи авторлорунан болсо;
- илимий уюмдардын жана жогорку окуу жайларынын илимий,
илимий-техникалык, илимий-методикалык жана методикалык
кеңештеринин сунуштамасынан өткөн жана Кеңештин жарыялоо
тууралуу сунушунун кат түрүндө корутундусу бар макалалар.

7. Рецензиялоого иш кайсы жерде аткарылса ошол эле илимий-изилдөө
мекемесинде же жогорку окуу жайында иштеген адистер тартылбайт.
8. Рецензенттерге аларга жөнөтүлгөн кол жазмалар автордун жеке
менчиги болуп эсептелери жана ачыкка чыгарууга болбой турган
маалыматтарга кирери кабарланат.
9. Рецензиялоо конфиденциалдуу жүргүзүлөт. Рецензияланган иштин
авторуна рецензиянын тексти менен таанышууга мүмкүнчүлүк
берилет.
10. Рецензент 14 күндүн ичинде макаланы жарыялоо мүмкүнчүлүгү
тууралуу корутунду берет.
11. Рецензияда рецензент төмөнкүлөрдү баалайт:
- макаланын мазмунунун анын аталышына дал келерин;
- макалада каралган көйгөйлөрүнүн, актуалдуулугунун жана
практикалык маанилүүлүгүнүн жаңычылдыгын;
- макаланын каралып жаткан илимдин тармактарында заманбап
жетишкендиктерге дал келишин;
- материалда берүүнүн формасын; макаланын татыктуулугун жана
жетишпестигин; макаланы жарыялоонун максатуулугун.
12. Редакция электронндук почта аркылуу авторго 14 күндөн кем эмес
убакытта рецензиялоонун жыйынтыгы тууралуу кабарлайт.
13. Эгерде макалага рецензияда аны оңдоо тууралуу көрсөтмө болсо, анда
макала авторго иштеп чыгууга жөнөтүлөт.
14. Макаланын автору рецензенттин ою менен макул болбогон учурда
журналдын редакциясына аргументтүү жооп берүүгө укуктуу. Мындай
учурда макала кайрадан рецензиялоого жөнөтүлүшү мүмкүн.
15. Рецензиялангандан кийин жарыялоонун максаттуулугу тууралуу
акыркы чечим башкы редактор тарабынан кабыл алынат.
16. Оң корутунду болгон учурда башкы редактор журналдын номеринин
тематикасына карата жарыялоонун кезегин аныктайт.

17. Эгерде жарыяланган макала кимдир бирөөнүн автордук укугун бузууга
же илимий этиканын жалпы кабыл алынган нормаларын бузууга алып
келсе анда журналдын редакциясы жарыяланган макаланы алып
салууга укуктуу. Журналдын реджамааты басмага кабыл алынбаган
кол жазмаларды сактабайт. Жарыялоого кабыл алынган кол жазмалар
кайтарылбайт. Рецензенттен тескери корутунду алган кол жазмалар
жарыяланбайт жана авторго кайтарылып берилбейт. Макаланы
рецензиялоо үчүн автордон акы алынбайт.
18. Редакция жарылоо мөөнөтү боюнча өзүнө милдеттенме албайт.